POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, BEZPEČNOSTI     A  OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI   SPOLEČNOSTI   Stavební firma DRÁB a spol., s.r.o. Firma JOSEF DRÁB s.r.o. podniká v oblastech pozemní stavitelství, projektová a inženýrská činnost.   Politika kvality, environmentální politika a politika systému opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou tedy zaměřeny do těchto výrobních oblastí. Firma vytváří všeobecné povědomí o tom, že veškeré procesy, činnosti a produkty, které vytváří mohou vést k zásahům do životního prostředí a ovlivňovat je. Vypracování vhodných a účinných nástrojů k trvalému sledování a hodnocení kvality produktů a služeb je prvořadým úkolem politiky kvality. Environmentální politika vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového vedení, technických pracovníků a činnosti zaměstnanců, kteří ovlivňují životní prostředí v lokalitách, kde firma působí. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prováděno pravidelné školení pracovníků společnosti, seznamování s riziky jednotlivých činností na stavbách a pracovištích a je prováděna pravidelná kontrola v celé oblasti BOZP a PO. Základem kvalitní funkční a bezpečné stavby je kvalitní projektová dokumentace, která svou úrovní nastaví základní požadavky kvality stavby a rozsah jejího vlivu na životní prostředí i spokojenost zákazníka. Návrhem vhodného a kvalitního stavebního materiálu a technologií s vysokými užitnými vlastnostmi, dlouhodobou funkčností a nezávadností je první zárukou kvalitního díla. Proto je velice důležitá přejímka projektové dokumentace a všech podstatných dokumentů, včetně posouzení vhodnosti použitých materiálů a technologií stavby již při přejímce zakázky. Identifikace a určení environmentálních aspektů při zahájení stavby je dobrým předpokladem pro snížení negativních vlivů stavby na životní prostředí. Realizace stavby vyžaduje nejen kvalitní přípravu výroby, ale zejména dobrou organizaci práce a technologickou kázeň, použití vhodné techniky, řádné skladování materiálu a manipulaci s ním, kvalitní a kvalifikovanou práci řemeslníků a stavebních dělníků, včetně poddodavatelských činností. Vlastní trvalá samokontrola na všech stupních výroby (monitoring stavby) je rozhodujícím kriteriem pro výsledné hodnocení systémů kvality, environmetu i BOZP. Důležitým faktorem je také činnost stavebního dozoru, koordinátora stavebních činností na větších stavbách, kontrolními dny stavby, kde je upřesňován režim výstavby a kontrola plnění uložených opatření. Přijímání včasných rozhodnutí k zajištění vysoké kvality stavebních prací odstraňuje pozdější možné reklamace a jednání o odstranění překážek převzetí dokončeného díla. Firma JOSEF DRÁB s.r.o. dbá na to, aby vlastní činností co nejméně negativně ovlivňovala životní prostředí a proto pravidelně provádí identifikaci a určování významných environmentálních aspektů a významných environmentálních dopadů na životní prostředí. Funkční systém managementu BOZP (SMBOZP)  má nastaven soubor účinných opatření vedení firmy k podpoře neustálého zlepšování a zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Prováděním pravidelných kontrol na stavbách i v pomocných provozech o plnění uvedených opatření je tak sníženo zejména riziko pracovních úrazů. Cílem firmy je provádět stavební práce a poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky všech zákazníků, aby bylo co nejméně zatěžováno životní prostředí negativními environmentálními dopady, aby bylo sníženo na přijatelnou úroveň riziko ohrožení osob nebo vzniku škody a trvale bylo zlepšováno pracovní prostředí. Vedení firmy stanovuje následující politiku kvality, environmentální politiku a politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle kvality jednotlivých útvarů firmy pro zlepšování systému řízení, za účelem dosažení stabilní požadované kvality veškerých svých produktů a služeb, současně se zlepšováním celkové výkonnosti Přijímat a vyhodnocovat konkrétní environmentální cíle, dodržovat platná ustanovení právních předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí Přijímat a vyhodnocovat cíle bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržovat platná ustanovení právních předpisů ke zvyšování celkové úrovně BOZP a minimalizace rizik Plnit současné i předpokládané budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků, konečných uživatelů a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků Vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém tak, aby plnil požadavky na něj kladené, s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí, kvality a bezpečnosti práce, vycházet při tom z odborných posudků, možného ohrožení a z návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků Zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců firmy pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality produktů a poskytovaných služeb, zvyšování jejich povědomí a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí Zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojovat zákazníky i dodavatele firmy do procesu neustálého zlepšování kvality produktů a služeb Při projektování staveb a zpracování technické přípravy u vlastních i cizích projektů provádět výběr vhodných a nezávadných stavebních materiálů a komponentů, usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálu a staveb Průběžným a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů se zaměřit na jejich maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů a stavební činnosti Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a zájmovými skupinami v zájmu respektování státní a regionální evironmentální politiky Posilovat komunikaci mezi vnitropodnikovými útvary při přípravě a realizaci staveb Posilovat komunikaci mezi managementem firmy, projektanty a investory staveb
About logotype Úvod Stavebnictví Reference Fotogalerie Provozovna Týnec Certifikáty Kontakty © Q-COMP 2016 ISO - MOODY INC. NEW! EDITION
F.V.Mareše 2056 Benešov u Prahy 256 01 Czech Republic
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.